ทุกข์

๑. ทุกข์ (Suffering) รู้ว่าอะไรคือความทุกข์ ได้แก่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิต และความเศร้าโศก ความระทมใจ ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ซึ่งมีแก่จิตใจและร่างกายเป็นครั้งคราว ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบ ความไม่สมหวัง กล่าวโดยย่อความทุกข์เกิดขึ้นกับกาย วาจาใจเราอาจจะจำแนกทุกข์ได้ดังนี้
๑. สภาวะทุกข์ทุกข์ประจำสังขาร ได้แก่
–     ชาติทุกข์ ทุกข์จากการเกิด
–     ชราทุกข์ ทุกข์เกิดจากความเสื่อมโทรมของสังขาร
–     มรณะทุกข์ ทุกข์เกิดจากการตาย๒. ปกิณณกทุกข์ ทุกข์จร ได้แก่ โสกะความเศร้าใจ ปริเทวะ ความคร่ำครวญ ความรำพันด้วยความเสียใจ ทุกข์โทมนัส อุปายาส ความแค้นใจ
๓. นิพันธทุกข์ ทุกข์ประจำได้แก่ ความหนาว ร้อน   หิวกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ
๔. พยาธิทุกข์ ได้แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยในร่างการ เช่นโรคตา โรคหู จมูก ปากและผิวหนัง
๕. สันตาปทุกข์ ทุกข์ที่เกิดจากความกระวนกระวายใจ ความเร่าร้อนใจเพราะถูกกิเลส คือ ราคะ(ความกำหนัด) โทสะ (ความประทุษร้าย) โมหะ (ความหลงเผาใจ)
๖. วิปริณามทุกข์ ความแปรปรวนเปลี่ยนไปจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น มีลาภ-เสื่อมลาภ มียศ-เสื่อมยศ มีสรรเสริญ-นินทา มีสุข-มีทุกข์
๗. วิปากทุกข์ ทุกข์ที่เกิดจากผลกรรม ทำให้ได้รับความพร้อมใจ เช่น ถูกลงอาญาได้รับความหายนะ
๘. อาหารปริเยฏฐิทุกข์ ทุกข์ที่เกิดจาการแสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีพจะต้องมีการแข่งขัน ตัดรอนกัน หรือหาไม่พอเลี้ยงชีพ
๙. วิวาทมูลกทุกข์คือทุกข์ที่เกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งกันสู้คดีกัน รบกัน
๑o ทุกข์ขันธ์คือ ทุกข์รวมยอดหรือกองทุกข์  คือทุกข์ซึ่งเกิดจากขันธ์ ๕ อันได้แก่ รูปเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

Advertisements
This entry was posted in ทุกข์, อริยสัจ มีความจริงอยู่ ๔ ประการ, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s