นิโรธ

นิโรธ (The Cessation of suffering) คือภาวะแห่งการดับทุกข์ เมื่อทุกข์เกิดจากสาเหตุ ก็ย่อมดับได้ด้วยการดับสาเหตุ เมื่อมีความทุกข์เกิดอยากความอยากและความยึดมั่น เมื่อไม่มีความอยาก ความยึดมั่น ความทุกข์ก็ย่อมไม่มีค่อยๆ ลดความยึดมั่นลง ความสงบในใจก็ค่อยๆมีขึ้น

Advertisements
This entry was posted in นิโรธ, อริยสัจ, อริยสัจ มีความจริงอยู่ ๔ ประการ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s