สมุทัย

 

สมุทัย(The cause of suffering) สาเหตุของทุกข์ ได้แก่
   “ตัณหา” ความดิ้นรน ทะยานอยากของจิตใจ
    แบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ

ก.  กามตัณหา  คือความอยากได้มิได้หมายถึงเฉพาะเรื่องเพศหรือ กามารมย์ หมายถึงอยากที่จะได้สิ่งต่างๆ มา สนองความพอใจ

. ภวตัณหา คือความอยากมีอยากเป็น

. วิภวตัณหา คือความไม่อยากมีไม่อยากเป็น

Advertisements
This entry was posted in สมุทัย, อริยสัจ, อริยสัจ มีความจริงอยู่ ๔ ประการ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s