อริยสัจ มีความจริงอยู่ ๔ ประการ

ทุกข์ การมีอยู่ของทุกข์ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ที่ชื่อว่าทุกข์เพราะทนได้ยาก
สมุทัย เหตุเกิดทุกข์ ได้แก่ตัณหา คือความทะยานอยาก 
นิโรธ
ความดับทุกข์ ได้แก่ดับตัณหาให้สิ้นเชิง
มรรค ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่อริยมรรค ๘ ประการ

Advertisements
This entry was posted in ความหมายของอริยสัจ 4, อริยสัจ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s