Category Archives: อริยสัจ

มรรค

  มรรค (The way to cessation of suffering) คือหนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หรือปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุถึงสัจธรรม มรรคประกอบด้วยองค์ ๘ องค์ ๑. สัมมาทิฎฐิ (Right understanding) ความเห็นชอบหมายถึงการเห็นและการเข้าใจ เช่น เข้าใจอริยสัจ ๔ เข้าใจไตรลักษณ์ ช่วยให้สู่จุดหมายสูงสุด คือนิพพาน หลักธรรมข้อนี้สามารถนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ๒.สัมมาสังกัปปะ (Right Intention) ดำริชอบ คือ ไม่ดำริหาความสุขสำราญ และเพลิดเพลินในรูป รส กลิ่น เสียง ดังนี้     -ดำริออกจากสิ่งที่ผูกพันให้เป็นทุกข์     -ดำริในทางไม่พยาบาท   … Continue reading

Posted in มรรค, อริยสัจ, อริยสัจ มีความจริงอยู่ ๔ ประการ | Leave a comment

นิโรธ

นิโรธ (The Cessation of suffering) คือภาวะแห่งการดับทุกข์ เมื่อทุกข์เกิดจากสาเหตุ ก็ย่อมดับได้ด้วยการดับสาเหตุ เมื่อมีความทุกข์เกิดอยากความอยากและความยึดมั่น เมื่อไม่มีความอยาก ความยึดมั่น ความทุกข์ก็ย่อมไม่มีค่อยๆ ลดความยึดมั่นลง ความสงบในใจก็ค่อยๆมีขึ้น

Posted in นิโรธ, อริยสัจ, อริยสัจ มีความจริงอยู่ ๔ ประการ | Leave a comment

สมุทัย

  สมุทัย(The cause of suffering) สาเหตุของทุกข์ ได้แก่    “ตัณหา” ความดิ้นรน ทะยานอยากของจิตใจ     แบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ ก.  กามตัณหา  คือความอยากได้มิได้หมายถึงเฉพาะเรื่องเพศหรือ กามารมย์ หมายถึงอยากที่จะได้สิ่งต่างๆ มา สนองความพอใจ ข. ภวตัณหา คือความอยากมีอยากเป็น ค. วิภวตัณหา คือความไม่อยากมีไม่อยากเป็น

Posted in สมุทัย, อริยสัจ, อริยสัจ มีความจริงอยู่ ๔ ประการ | Leave a comment

ทุกข์

๑. ทุกข์ (Suffering) รู้ว่าอะไรคือความทุกข์ ได้แก่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิต และความเศร้าโศก ความระทมใจ ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ซึ่งมีแก่จิตใจและร่างกายเป็นครั้งคราว ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบ ความไม่สมหวัง กล่าวโดยย่อความทุกข์เกิดขึ้นกับกาย วาจาใจเราอาจจะจำแนกทุกข์ได้ดังนี้ ๑. สภาวะทุกข์ทุกข์ประจำสังขาร ได้แก่ –     ชาติทุกข์ ทุกข์จากการเกิด –     ชราทุกข์ ทุกข์เกิดจากความเสื่อมโทรมของสังขาร –     มรณะทุกข์ ทุกข์เกิดจากการตาย๒. ปกิณณกทุกข์ ทุกข์จร ได้แก่ โสกะความเศร้าใจ ปริเทวะ ความคร่ำครวญ ความรำพันด้วยความเสียใจ ทุกข์โทมนัส อุปายาส ความแค้นใจ ๓. นิพันธทุกข์ … Continue reading

Posted in ทุกข์, อริยสัจ มีความจริงอยู่ ๔ ประการ, Uncategorized | Leave a comment

อริยสัจ มีความจริงอยู่ ๔ ประการ

ทุกข์ การมีอยู่ของทุกข์ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ที่ชื่อว่าทุกข์เพราะทนได้ยาก สมุทัย เหตุเกิดทุกข์ ได้แก่ตัณหา คือความทะยานอยาก  นิโรธ ความดับทุกข์ ได้แก่ดับตัณหาให้สิ้นเชิง มรรค ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่อริยมรรค ๘ ประการ

Posted in ความหมายของอริยสัจ 4, อริยสัจ | Leave a comment

ความหมาย

อริยสัจ ๔ ประการนี้ เป็นหลักคำสอนที่สำคัญของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงแสดงไว้อย่างชัดเจนใน ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน คำว่า “สัจจะ” แปลว่า ความจริง มี ๔ ประการ คือ ๑. สมมุติสัจ ความจริงโดยการสมมุติ คือความจริงที่ไม่เป็นจริง เพียงแต่เราสมมุติขึ้นเท่านั้น ๒. สภาวสัจ ความจริงโดยสภาวะ คือความจริงที่เป็นจริง ซึ่งได้มาจากการค้นคว้าวิจัย ทดลองจนสามรถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น ๓. อันติมสัจ ความจริงขั้นสุดท้าย หมายถึงความจริงที่ได้วิเคราะห์จนถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรจริงยิ่งไปกว่านั้น ๔. อริยสัจ ความจริงอันประเสริฐทำให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากกองกิเลสทั้งหลายกลายเป็นหระอริยเจ้า  

Posted in ความหมายของอริยสัจ 4, อริยสัจ | Leave a comment