Category Archives: Uncategorized

ทุกข์

๑. ทุกข์ (Suffering) รู้ว่าอะไรคือความทุกข์ ได้แก่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิต และความเศร้าโศก ความระทมใจ ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ซึ่งมีแก่จิตใจและร่างกายเป็นครั้งคราว ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบ ความไม่สมหวัง กล่าวโดยย่อความทุกข์เกิดขึ้นกับกาย วาจาใจเราอาจจะจำแนกทุกข์ได้ดังนี้ ๑. สภาวะทุกข์ทุกข์ประจำสังขาร ได้แก่ –     ชาติทุกข์ ทุกข์จากการเกิด –     ชราทุกข์ ทุกข์เกิดจากความเสื่อมโทรมของสังขาร –     มรณะทุกข์ ทุกข์เกิดจากการตาย๒. ปกิณณกทุกข์ ทุกข์จร ได้แก่ โสกะความเศร้าใจ ปริเทวะ ความคร่ำครวญ ความรำพันด้วยความเสียใจ ทุกข์โทมนัส อุปายาส ความแค้นใจ ๓. นิพันธทุกข์ … Continue reading

Posted in ทุกข์, อริยสัจ มีความจริงอยู่ ๔ ประการ, Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment